Nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., Nariadenie EU č. 2016/679 "GDPR"

Pripravovaná realizácia
Termín: 06. Apríl 2018
Miesto: Galanta, veľká zasadačka MU
Cena: 53 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 18/2018 Z.z. A NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPY č. 2016/679 - ďalej len GDPR

1. Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov - vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave 

2. Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť ,minimalizácia, správnosť, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby 

3. Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby - práva dotknutej osoby (právo prístup k osobným údajom opravu a vymazanie 

4. Zodpovedná osoba - určenie, činnosť, úlohy zodpovednej osoby. Poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach 

5. Bezpečnosť osobných údajov- bezpečnostná dokumentácia, rozsah štandardnej ochrany, analýza rizík, kódexy správania, certifikácia a akreditácia 

6. Prevádzkovateľ - Sprostredkovateľ - práva a povinnosti, obsah zmluvy s prevádzkovateľom  

7. Osobitné situácieSpracúvanie fotografií, rodné čísla, osobitný účel – archivácia, mlčanlivosť 

8. Kontrolná činnosť - práva a povinnosti kontrolného orgánu, správne delikty, sankcie 

9. Diskusia - otázky a odpovede účastníkov, riešenie problémov z praxe

 

 

 

Odborný garant - lektor:

Mgr. Vladimír Salaj - expert na ochranu osobných údajov, vynikajúci lektor teoretik a praktik

Termín:

06. Apríl 2018

Miesto konania:

Galanta, veľká zasadačka MU

Cena:

53 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 0604

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 4. apríla 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  50 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 53,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 55,-- €/osobu.

V cene je  poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

Nie sme platitelia DPH

Prihlásiť sa on-line teraz