Semináre a školenia

DAŇ Z PRÍJMOV V R. 2017 - aplikácia zmien od 1. 1. 2017 v praxi

Pripravovaná realizácia
Termín: 20. Október 2017
Miesto: Galanta - veľká zasadačka MÚ
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Napriek tomu, že rok 2017 je už vo svojej 2. polovici, je nutné  venovať sa  pravidlám pre rok 2017. A to najmä novinkám, ktoré zaviedla novelizácia zákona o dani z príjmov realizovaná zákonom č. 341/2016 Z.z. Spomínaná novelizácia obsahuje aj ďalšie doplnenia ustanovení o závislých osobách, preto sa tejto problematike budeme venovať komplexne.                                                                                                                       Obchodné vzťahy so zahraničnými dodávateľmi sú v súčasnosti bežnou záležitosťou. Nie všetci slovenskí podnikatelia si však uvedomujú, že pri úhrade faktúry zahraničnému dodávateľovi  vo veľkom rozsahu majú zákonnú povinnosť zraziť buď zrážkovú daň alebo preddavok na zabezpečenie dane. V ktorých prípadoch a ako máme postupovať – aj to sa dozviete v rámci pripraveného seminára.                                                                                     

  V Národnej rade SR je už vládny návrh novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2018, ktorý má 133 bodov.

1/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2017 realizovaná zákonom č.341/2016 Z.z.               - zavedenie zdaňovania podielov na zisku u fyzických osôb zrážkovou daňou 7%                    

- zmeny pri uplatňovaní paušálnych výdavkov pri príjmoch v § 6                                                      

-oslobodenie do výšky 500 eur podielu člena pozemkového spoločenstva na zisku  

- zníženie sadzby dane pre právnické osoby

2/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie                                           

-kto je „závislou osobou“                                                                                                                           

- povinnosti závislých osôb                                                                                                                      

- vzor dokumentácie o transferovom oceňovaní

3/ povinnosti slovenských daňovníkov pre realizácii úhrad dodávateľom zo zahraničia            

- príjmy zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou       

- zrážková daň z príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou                

 - zrazenie preddavku na zabezpečenie dane                                                                                   

- riešenie problematiky prostredníctvom „systému 4 otázok“                                                

- oznamovacia povinnosť voči správcovi dane

4/ Informácia o obsahu novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2018

5/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál.

 

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

20. Október 2017

Miesto konania:

Galanta - veľká zasadačka MÚ

Poskytované zľavy:

 

 

Prihlásiť sa on-line teraz