"GDPR" - nariadenie EU č. 2016/679 pracovný a konzultačný seminár k novému zákonu o ochrane osobných údajov

Pripravovaná realizácia
Termín: 21. Jún 2018
Miesto: Galanta
Cena: 55 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

1. Zmeny oproti predchádzadjúcej právnej úprave vo vymedzení základných pojmov v novom zákone o ochrane os. údajov 

2. Zákonnosť, osobitné kategórie, prejav súhlasu dotknutej osoby  – marketingové účely, kedy súhlas nepotrebujeme ?

3. Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby - práva dotknutej osoby kedy a kde ho uplatňujeme ?

4. Činnosť a úlohy  zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje?  

5. Bezpečnosť osobných údajov- bezpečnostná dokumentácia, podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, komu postačuje rozsah štandardnej ochrany? Ako riešiť analýzu rizík? Kto vydáva kódexy správania?  

6. Prevádzkovateľ - Sprostredkovateľ –obsah zmluvy so sprostredkovateľov v praxi, na čo nesmieme zabudnúť? 

7. Osobitné situácie- Spracúvanie fotografií, rodné čísla, osobitný účel – archivácia, mlčanlivosť 

8. Kontrolná činnosť - práva a povinnosti kontrolného orgánu, správne delikty, sankcie. Aká pokuta, kedy?

9. Diskusia a konzultačné fórum po každom tematickom okruhu a na záver seminára ďalšie individuálne konzultácie podľa potrieb účastníkov seminára. Lektor venuje osobitnú pozornosť spracovaniu bezpečnostnej dokumentácie.

Lektor poskytne účastníkom svoju mailovú adresu, z ktorej im na požiadanie zašle pracovné materiály podľa konkrétnych potrieb rôznych skupín prevádzkovateľov. Lektor poskytuje odbornú pomoc účastníkom seminára aj po ukončení seminára, na základy vzájomnej dohody.


 

 

 

Odborný garant - lektor:

Mgr. Vladimír Salaj - expert na ochranu osobných údajov, vynikajúci lektor teoretik a praktik

Termín:

21. Jún 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

55 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 2106

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 20. júna 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  50 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

V cene je  poznámkový blok, pero,  občerstvenie a režijné náklady.

Nie sme platitelia DPH

Prihlásiť sa on-line teraz