Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Ochrana osobných údajov pre obecné a mestské úradoy

Pripravovaná realizácia
Termín: 17. Jún 2020
Miesto: Galanta
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR,  Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo  SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca

2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB /IS register adries,  musia všetci zamestnanci úradov územnej

samosprávy  s prístupom do týchto registrov,  absolvovať   školenie pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z., so zameraním:

Ochrana osobných údajov v praxi obecných (mestských) úradov

·        Vysvetlenie základných pojmov

·        Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť...)

·        Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby

·        Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod...)

·        Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov

·        Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby

·        Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

·        Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)

·        Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť...)

·        Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné...)

Účastníci  obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia 

 

 

Odborný garant - lektor:

Mgr. Vladimír Salaj - expert, teoretický a praktický odborník na ochranu osobných údajov

Termín:

17. Jún 2020

Miesto konania:

Galanta

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1706

Prezentácia prihlásených:  8:30 - 9:00  hod. 

Začiatok seminára: 9:00  hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 16. 6. 2020

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri úhrade vopred na účet je cena 48 €/osobu. Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  45 €/osobu. . Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet. Pri úhrade v hotovosti pred prezentáciou je cena 50 € - 1 účastník. 

V cene je potvrdenie o absolvovaní školenia,  poznámkový blok, pero,  občerstvenie a režijné náklady.

Nie sme platitelia DPH

Prihlásiť sa on-line teraz