Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Daň z pridanej hodnoty, zmeny k 1. 1. 2020

Pripravovaná realizácia
Termín: 16. December 2019
Miesto: Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. č. 1
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia  zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky  dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme  a predaji nehnuteľností  (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila  povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54 ). Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

Rok 2020

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020
vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane

2/ nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
– upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch
– nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020

3/nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020

Rok 2019

4/ § 38 predaj nehnuteľností
– posúdenie daňového režimu DPH  pri predaji nehnuteľností
- povinne oslobodené  plnenie
- povinne zdaňované plnenie
- možnosť voľby  prenos daňovej  povinnosti na kupujúceho
- vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)

5/ § 38 nájom nehnuteľností
- posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností
- povinne zdaňované plnenie
- povinne oslobodené plnenie
- možnosť voľby

6/ § 69 ods. 2 a 3 osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania
-  § 13,14,15,16

7/ diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike    

Odborný garant - lektor:

JUDr. Olga Groszova - danovy poradca

Termín:

16. December 2019

Miesto konania:

Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. č. 1

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

Prihlášky prijímame do 13.12. 2019 mailom, online cez webovú stránku alebo sms na tel. 0907 581 900, 0948 155 651. 

Všetci on line prihlásení obdržia pozvánky. 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1612


Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

 


Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, kanc. č. 66

Poskytované zľavy:

Cena 48,-- €/ osobu pri úhrade na účet vopred, cena 50,-- €/osobu pri úhrade v hotovosti pred seminárom,  cena 45,-- €/osobu pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy alebo organizácie.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, obed, občerstvenie a režijné náklady spojené s organizovaním seminára.

Prihlásiť sa on-line teraz