Aktuálne organizujeme

Vzdelávanie

Školenie pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Pripravovaná realizácia
Termín: December 2021
Miesto: Galanta
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 

Školenie je zamerané na odbornú prípravu na skúšky k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.
Záväzne prihláseným záujemcom pošleme pozvánku s organizačnými a platobnými podmienkami.

V prihláške je nutné uviesť funkciu prihlasovanej osoby

Školenie je určené pre zamestnancov potravinárskych prevádzok - jedálne, reštaurácie, výroba potravín, nápojov, predaj a manipulácia so zeleninou a ovocím, obchodné potravinárske prevádzky, mlyny, pekárne, cukrárne, školské zariadenia pre deti a mládež a pod.
 Povinnosť preukázania odbornej spôsobilosti ustanovuje § 15 zákona č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V prílohe vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je uvedený zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Termín:

December 2021

Miesto konania:

Galanta

Rôzne:

Každý záujemca prihlásený online,  obdrží pozvánku s organizačnými a platobnými podmienkami.

Školenie bude organizované v súlade so záväznými nariadeniami a protiepidemiologickými opatreniami prijatými a platnými v súvislosti s vírusom COVID 19. 

 

Poskytované zľavy:

Za viac ako 1 prihlásenú osobu poskytujeme zľavy.

Prihlásiť sa on-line teraz