Semináre a školenia

DPH a koniec roku 2017, návrhy zmien dane z príjmov a DPH k 1. 1. 2018

Pripravovaná realizácia
Termín: 07. December 2017
Miesto: Galanta, veľká zasadačka MU
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Daň z pridanej hodnoty ako naša administratívne najnáročnejšia daň kladie vysoké nároky na ľudí, ktorí spracovávajú evidenciu a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty. Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahuje veľké množstvo pravidiel, ktoré treba v praktickom živote rešpektovať, to si vyžaduje sústavné štúdium .

Aj vzhľadom na skutočnosť, že zákon o dani z pridanej hodnoty sa neustále mení, k 1.1.2017 nadobudla účinnosť v poradí už 24-tá novelizácia. Novelizáciu zákona k 1.1.2018  už vláda predkladá do Národnej rady SR.

Program seminára:

1/ Zmeny aplikované od 1.1.2017

- Vrátenie dane podnikateľom zo zahraničia

- Upresnenie  prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach

-  Zmena v kontrolnom výkaze

- Ďalší odklad účinnosti „samozdanenia“ pri dovoze

- Povinnosť štátu platiť úrok pri neprimerane dlhej kontrole nadmerného odpočtu

2/ Koncoročné povinnosti v dani z pridanej hodnoty – počas roka vznikajú rôzne situácie,  dôsledkom ktorých musí byť odvod dane alebo odpočítanie dane pri podaní daňového priznania za december. Preto je dôležité, aby sme si tieto veci uvedomili v priebehu roka, kedy sa prijímajú  príslušné rozhodnutia

-        Vysporiadanie odpočtu dane po výpočte koncoročného koeficienta

-        Vysporiadanie odpočtu pri zmene účelu použitia investičného majetku

3/ Odpočítanie dane

podmienky pre vznik nároku na odpočítanie dane u platiteľa                                                                   - - - uplatnenie odpočtu dane z hľadiska času

4/ Prenos daňovej povinnosti na kupujúceho - § 69

 - prenos daňovej povinnosti pri nákupe tovarov a služieb od zahraničných osôb                                    - - prenos daňovej povinnosti pri nákupe tovarov a služieb od platiteľov dane  (stavebné práce, predaj      nehnuteľností , obilnín, kovového šrotu a ďalšie)

5/ Informácia o návrhoch novelizácií zákona o dani z príjmov a DPH k 1.1.2018

 6/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

           

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

07. December 2017

Miesto konania:

Galanta, veľká zasadačka MU

Prihlásiť sa on-line teraz